2022.12.02
Regulamin

Kibicowanie Pogoni, to nie tylko mecze w Szczecinie. Nie ograniczamy się jedynie do naszego miasta. Dumę Pomorza wspieramy możliwie jak najliczniej na wszystkich wyjazdach zgodnie z zasadą „Jesteśmy zawsze tam…”. Dla wielu fanatyków PSonTour to rzecz święta! Odległości, jakie pokonujemy za swoją drużyną, nie są dla nas przeszkodą – dodają dodatkowo smaczku naszemu wyjazdowi, kibicowaniu! PSonTour to przygody, wspomnienia, rzecz święta! Dlatego widzimy się na szlaku bracie! Setki kilometrów- setki Pogoni!

 

 

REGULAMIN WYJAZDOWY

 

 

Pkt I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1)  Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady obowiązujące przy organizacji tzw. wyjazdów na mecze dla kibiców Pogoni Szczecin.

 

2)  Organizatorem wyjazdów jest Stowarzyszenie Kibiców Pogoni Szczecin „Portowcy” (dalej: Organizator).

 

3)  Organizator ustala czas i miejsce prowadzonych zapisów na mecze wyjazdowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, o czym informuje na swojej stronie internetowej: www.portowcy.org.

 

4)  Organizator ma prawo odmowy wpisania danej osoby na listę wyjazdową bez podania przyczyny.

 

Pkt II – ZAPISY

 

1)  Uczestnik zapisujący się na listę wyjazdową zobowiązany jest okazać kartę kibica lub ważny dokument ze zdjęciem, podać imię i nazwisko, numer PESEL oraz inne dane, których obowiązek podania wynika z odpowiednich przepisów.

 

2)  Jedna osoba może zapisać dowolną liczbę uczestników, należy jednak posiadać dokładne dane każdego zapisywanego, zgodnie z zapisami Pkt II.1.

 

3)  Przy zapisach dane, o których mowa w Pkt II.1. należy umieścić na przygotowanej wcześniej liście. Organizator zaleca aby dostarczać listy w postaci wydruku komputerowego. W innym przypadku dane powinny być napisane czytelnie, drukowanymi literami.

 

4)  Zapisy prowadzone są w terminach i miejscach podanych przez Organizatora, zgodnie z Pkt I.3.

 

5)  Organizator zastrzega sobie prawo wyboru jednej z niniejszych form rozprowadzania biletów na mecze wyjazdowe:

a)    Sprzedaż biletu,

b)    Sprzedaż biletu wraz przejazdem,

c)    Sprzedaż biletu wraz w przejazdem oraz okazjonalnym gadżetem.

 

Pkt III – PRZEJAZD I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODCZAS WYJAZDU

 

1)  W przypadku zamówienia przez Organizatora transportu na wyjazd w postaci tzw. pociągu specjalnego, bilet na mecz można zakupić jedynie w pakiecie wraz z przejazdem pociągiem.

 

2)  W pozostałych przypadkach Organizator dołoży wszelkich starań do zapewnienia możliwości podróży zamówionym środkiem transportu kołowego (autobus, bus).

 

3)  Każdy z uczestników wyjazdu zobowiązany jest posiadać przy sobie bilet na mecz oraz dokument tożsamości.

 

4)  Za wszelkie szkody wyrządzone w środku transportu zamawianym przez Organizatora oraz na trasie przejazdu na mecz wyjazdowy i z powrotem odpowiadają osoby, które tą szkodę wyrządziły. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania indywidualnego sprawcy, odpowiedzialność ponoszą wszyscy podróżujący danym środkiem transportu.

 

5)  Osoby uznane za odpowiedzialne wyrządzenia szkody zobowiązane są do pokrycia kosztów jakimi zostanie obciążony Organizator, w terminie do 7 dni od wezwania przesłanego drogą elektroniczną (e-mail) lub inną ustaloną przez Organizatora.

 

6)  Podczas wyjazdów w pierwszą stronę obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz całkowity zakaz używania środków odurzających.

 

7)  Uczestnicy wyjazdu odpowiedzialni są za utrzymanie czystości w zamówionym przez Organizatora środku transportu, którym podróżują.

 

8)  Osoby, które nie będą stosowały się do zakazu określonego w Pkt III.6 lub będą zachowywały się w inny, uznany przez Organizatora za niewłaściwy sposób (m.in. kierowanie obelg w stronę przewoźnika, czy niestosowanie się do zaleceń Organizatora), będą usuwane z danego środka transportu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów wyjazdu.

 

9)  Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zapisania osób odpowiedzialnych za zdarzenia określone w Pkt III.4-8 na kolejne mecze wyjazdowe. Dotyczyć to będzie zarówno transportu zamawianego przez Organizatora jak i samego biletu na mecz.

 

10) Prawo do odmowy zapisania danej osoby określone w Pkt III.9. odnosi się także do sytuacji, w której uczestnik wyjazdu nie zostanie wpuszczony na mecz w związku z nadużyciem alkoholu.

 

11) W przypadku podróżowania własnym transportem surowo zabrania się wywieszania jakichkolwiek gadżetów Dumy Pomorza za okno samochodu bądź autokaru.

 

 

Pkt IV - REZYGNACJA Z WYJAZDU, ODWOŁANIE WYJAZDU

 

1)  W przypadku rezygnacji uczestnika z wyjazdu w środku transportu zamawianym przez Organizatora, zwrotowi podlega jedynie koszt biletu na mecz. Koszt przejazdu nie podlega zwrotowi.

 

2)  W przypadku zmiany uczestników wyjazdu, dane nowego uczestnika należy podać Organizatorowi najpóźniej na 2 dni przed terminem wyjazdu.

 

3)  W przypadku odwołania wyjazdu z powodów niezależnych od Organizatora, wysokość zwrotów kosztów poniesionych przez uczestników oraz terminy zwrotów będą każdorazowo ustalane i podawane na stronie internetowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zwrotów, o których mowa w poprzednim zdaniu, w innych niż ustalonych przez siebie terminach.

 

4) Ewentualne środki finansowe, które pozostaną w dyspozycji Organizatora w sytuacji opisanej w Pkt IV.3. zdanie ostatnie, zostaną przeznaczone na cele statutowe Organizatora.

 

Pkt V – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1)  Uczestnicy wyjazdów zobowiązani są do godnego reprezentowania Pogoni Szczecin i siebie samych.

 

2)  Zapisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio do uczestników wyjazdu podróżujących innymi niż zamówionymi przez Organizatora środkami transportu.

 

3)  Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian i interpretacji zapisów niniejszego regulaminu.

 

4)  Uczestnik wyjazdu wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie jego danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji wyjazdów.

 

5)  Wpisanie się na listę wyjazdową jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.