2022.12.02
O nas

Stowarzyszenie Kibiców Pogoni Szczecin "Portowcy" zostało powołane na zebraniu założycielskim w dniu 8 marca 2007 r. by stanowić oficjalną reprezentację fanów Dumy Pomorza.

W jego skład weszli przedstawiciele wszystkich formalnych i nieformalnych grup kibicowskich oraz członkowie Fan Clubów. Ideą przyświecającą założeniu Stowarzyszenia "Portowcy" było wzorem innych klubów, nadanie kibicom Pogoni podmiotowości prawnej w rozmowach z władzami klubu, miasta, czy też potencjalnymi sponsorami.
Celem Stowarzyszenia jest propagowanie pozytywnego wizerunku granatowo-bordowych fanów poprzez organizowanie opraw meczowych, kulturalnego dopingu, czy przygotowywanie szeregu akcji promujących postawę sympatyków morskiego klubu.
Stowarzyszenie "Portowcy" jest jednym z założycieli Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców do Zarządu, którego został wybrany nasz przedstawiciel.

Stowarzyszenie jest organizacją non-profit, a jego członkowie nie pobierają za swą działalność wynagrodzenia.

 

STATUT
z dnia 08 marca 2007 r.
Stowarzyszenia Kibiców "Pogoni Szczecin" - Portowcy


Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Kibiców "Pogoni Szczecin" - Portowcy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:
1. Rozwijanie i propagowanie idei czynnego kibicowania, inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji sympatyków klubu "MKS Pogoń Szczecin" (dalej Klub);
2. Wytwarzanie atmosfery szacunku do klubu, jego historii, sympatyków oraz rozpowszechniania jej w Polsce i za granicą;
3. Działania mające na celu stworzenie przyjaznej atmosfery na stadionie oraz szerzenie dobrego imienia kibiców Klubu.
4. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
§ 2
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z pó?n. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 3
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
§ 4
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin.
2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, jeśli nie zakazuje tego miejscowe prawo.
§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
Rozdział II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 6
Najważniejsze cele Stowarzyszenia to:
1. Propagowanie pozytywnych zachowań sympatyków Klubu.
2. Prowadzenie działalności mającej na celu szeroko rozumianego szerzenia dobrego imienia i wizerunku Klubu i jego sympatyków.
3. Współdziałanie z innymi podmiotami i osobami fizycznymi, mające na celu integrowanie członków Stowarzyszenia.
4. Reprezentowania członków Stowarzyszenia na zewnątrz.
§ 7
Stowarzyszenie swoje cele realizuje przez:
1. Wyrażanie opinii w sprawach publicznych istotnych dla jego członków.
2. Działalność mająca na celu popularyzację sportu, turystyki rekreacji.
3. Działalność mająca na celu popularyzację zdrowego i aktywnego trybu życia.
4. Działalność mająca na celu organizację ,,czasu wolnego” dzieci i młodzieży.
5. Gromadzenie środków finansowych na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia.
6. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej.
7. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczany będzie na cele statutowe Stowarzyszenia.
8. Tworzenie fundacji i funduszy celowych;
9. Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy prawnej.
10. Prowadzenie akcji promujących ,,zdrowy tryb życia”.
11. Działalność mająca na celu pomoc w przystosowaniu osób niepełnosprawnych do aktywnego, czynnego życia w społeczeństwie, w tym organizowanie rehabilitacji.
12. Pomoc w zapewnieniu specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych.
13. Prowadzenie działalności mającej na celu szerzenie świadomości proekologicznej społeczeństwa.
14. Inne działania zgodne z celami Stowarzyszenia, inspirowane przez jego członków.
§ 8
1. Stowarzyszenie w realizacji swoich celów i zadań opiera się na społecznej pracy członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a dochód z tej działalności przeznaczany będzie na realizację celów statutowych.
Rozdział III PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
§ 9
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
§ 10
1. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych
b) wspierających
§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub obcokrajowiec bez względu na miejsce jego zamieszkania, który utożsamia się z zasadami i programem Stowarzyszenia, złożył deklarację członkowską i uzyska aprobatę Zarządu Stowarzyszenia podjętą zwykłą większością głosów.
2. Członkami zwyczajnymi są także założyciele Stowarzyszenia.
§ 13
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
2. Udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
3. Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
4. Korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.
5. Korzystania nieodpłatnie z lokali, urządzeń technicznych, poradnictwa, szkoleń i innych form działalności, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji swoich członków.
6. Posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia jego odznak.
§ 14
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 15
Członkowie wspierający nie korzystają z biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach Stowarzyszenia.
§ 16
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1. Współdziałać z innymi członkami Stowarzyszenia w realizacji jego celów i zadań.
2. Przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Terminowo uiszczać składki.
§ 17
Pozbawienie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w wyniku:
1. Oświadczenia pisemnego złożonego na ręce Zarządu.
2. Wykluczenia przez Zarząd:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy składkowe,
c) z powodu utraty osobowości prawnej przez osobę prawną
d) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu
e) śmierci członka Stowarzyszenia.
§ 18
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.
Rozdział IV WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 19
Władze Stowarzyszenia stanowią
1. Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 20
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia ustanowionych w drodze wyboru trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.
2. Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą tą samą funkcję pełnić nie dłużej, niż przez trzy kadencje.
3. W przypadku utraty przez osobę pełniącą funkcję członka władz Stowarzyszenia, uzupełnienie składu organu Stowarzyszenia następuje w drodze wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków, zwykłą większością głosów.
§ 21
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 22
1. Najwyższą władzę Stowarzyszenia stanowi Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
3. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem stanowiącym.
4. Członkowie wspierający i zaproszeni goście mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
§ 23
Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane nie rzadziej, niż jeden raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia, a termin i miejsce jego obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na czternaście dni przed datą rozpoczęcia obrad, w drodze korespondencji listem poleconym.
§ 24
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny uzasadniony wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 25
W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony na godzinę później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
§ 26
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają w trakcie jawnego głosowania zwykłą większością głosów, a każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
2. Na wniosek ¼ liczby uczestników Zgromadzenia, głosowanie może zostać utajnione.
§ 27
Do wyłącznej właściwości i kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał dotyczących:
1. Programu działania i kierunków rozwoju Stowarzyszenia.
2. Zmiany statutu, która może zostać podjęta większością 2/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
3. Wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
4. Wyboru i odwoływania Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
5. Wniosków i postulatów wniesionych przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz jego władze.
6. Rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia.
7. Rozpatrywania odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
8. Rozpatrywania skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
9. Udzielania Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
10. Podejmowania uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji.
11. Podejmowania uchwał w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
§ 28
1. Zarząd liczy pięć osób wybranych przez Walne Zgromadzenie – Prezes oraz dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na trzy miesiące.
§ 29
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą pracą i realizacja celów Stowarzyszenia.
2. Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.
3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu.
4. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków i wykonywanie jego uchwał.
5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
6. Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody kierowane będą na cele statutowe Stowarzyszenia.
§ 30
1. Komisja Rewizyjna liczy od trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia, a kontrola ta przeprowadzana jest nie rzadziej, niż raz w roku.
§ 31
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola działalności Stowarzyszenia.
2. Składanie wniosków z kontroli oraz opiniowanie w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi.
3. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu.
4. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
Rozdział V MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 32
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) z dochodów z własnej działalności statutowej,
c) z darowizn, spadków, zapisów,
d) z dotacji oraz ofiarności publicznej.
§ 33
Środki pieniężne stanowiące majątek Stowarzyszenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
§ 34
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 35
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
Rozdział VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 36
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
§ 37
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.